Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk UngdomHva mener Sosialistisk Ungdom om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: Enslige er overrepresentert blant dem med lav inntekt, samtidig er boligmarkedet ute av kontroll. Derfor vil vår politikk for å redusere de økende økonomiske forskjellene og dempe boligprisvekstene være bra for de enslige.
Vi vil rigge om skattesystemet slik at husholdninger med lave og vanlige inntekter får skattekutt, mot at de med mest må bidra mer. Da vil enslige få mer økonomisk trygghet, og større sjanser på boligmarkedet. Samtidig vil vi ta kontrollen over boligmarkedet igjen gjennom å innføre en nasjonal boligplan for styring av boligutbyggingen. Vi vil opprette offentlige selskaper for bygging av både selveieboliger og leieboliger for å dempe prisveksten, og flytte skatt fra arbeid til eiendom for å hindre spekulering i eiendom som driver opp prisene. Disse grepene vil gjøre at langt flere, også enslige, får bedre muligheter til å kjøpe bolig.

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar:  Vi har ikke politikk på å senke egenkapitalkravet for aleneboere. Å senke kravet generelt vil kunne fyre kraftig opp under boligprisene, derfor mener vi ikke det er veien å gå. Vi ønsker derimot å innføre et delt-eierskap gjennom Husbanken, der Husbanken dekker egenkapitalen mot at de også får igjen 15 prosent av verdien når man selger. Det vil gjøre at flere enn de som arver store summer eller er par med to inntekter får mulighet til å kjøpe bolig.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: Vi har ikke politikk på skattefradrag for leietagere, men vi vil bygge ut flere rimelige, offentlige utleie-boliger – ikke bare til vanskeligstilte, men også til vanlige folk. Det vil gjøre det rimeligere for alle å leie bolig. I tillegg vil vi innføre en leie-til-eiemodell gjennom Husbanken, der vi bygger ut offentlige utleieboligere hvor leietakerne kan få kjøpe leiligheten etter noen år for en lavere pris.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Vi er nødt til å gi ytterligere kommuner lov til å gjøre kommunale avgifter avhengige av inntekt. I dag rammes husholdninger med lav skatteevne uforholdsmessig hardt av høye og regressive avgifter.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: Vi støtter forslaget om å innføre et nytt NRK-bidrag som går på person og som er progressivt, differensiert utfra lønn. Enslige vil måtte betale langt mindre med denne løsningen.

 

 

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss