Rød Ungdom

Rød UngdomHva mener Rød Ungdom om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: Å bo i en tilfredsstillende bolig er en menneskerett. Boligmarkedet i dag skaper store forskjeller og er preget av to ulike grupper; de som er inne og de som er ute. På den ene siden har man enslige, unge, lavtlønte, midlertidig ansatte og studenter. På den andre siden har man boligspekulanter, veletablerte familier og unge med sterk økonomisk støtte hjemmefra.
Rødt mener at det bør etableres en ikke-kommersiell boligsektor: et boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger. Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større låneopptak. Spesielt for folk uten en finansielt sterk familie kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet utløse en personlig gjeldskrise. Det bør være mulig å ha et sted å bo uten at en utsetter seg for denne risikoen.
Rødt ønsker å utjevne de økonomiske forskjellene som oppstår på boligmarkedet, blant annet gjennom Husbanken, som må gis subsidier og økte rammer til å finansiere bygging av ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelag pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i denne sektoren. Disse boligene skal være en integrert del i nye boligprosjekter. Ungdom og førstegangskjøpere gis førsteprioritet når man selger denne boligen. Et annet tiltak er at utbyggere som bygger slike boliger, tilbys tomter til en rimeligere pris med momsfritak

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar: Rødt har ingen konkret politikk på det, men det at egenkapitalskravet holder så mange utenfor boligmarkedet er problematisk. Problemstillingen dere viser til når det kommer til at et par har dobbelt så mye å rutte med som en enslig er interessant, og vi tar innspillet videre til partiorganisasjonen.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: Boligprisene har steget tre ganger så mye som reallønna fra 1993 til 2017, det betyr at vi bruker stadig større andel av lønna vår på et sted å bo. Hoveddrivkraften bak denne utviklinga er at det er for lite boliger på markedet, og at bolig brukes som spekulasjonsobjekt av de med formuer.
Vi trenger en boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet.Rødt vil også gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og investeringsobjekt, ved å innføre et tak på fradraget du kan trekke fra på skatten på 50 000 kroner.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Rødt er generelt skeptiske til flate skatter og avgifter og vi ønsker at mer av de offentlige budsjettene blir finansiert i form av progressiv beskatning. Differensierte kommunale avgifter skal vi derfor se nærmere på.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: Vi har ikke vedtatt noe politikk på NRK-lisensen, men jeg gjentar vår skepsis til flate avgifter og vi vil derfor se på mulighetene for å finansiere det over skatteseddelen.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss