Hvor bor de enslige?

Den forblåste finnmarkskysten og den urbane hovedstaden har én ting felles: Rundt halvparten av husstandene består av kun én person.

Ikke uventet troner Oslo øverst på ti på topp-listen over single, men store deler av Finnmark følger hakk i hæl. På kartet er de ti kommunene med høyest andel singelhusstander merket med blått. Oslo har flest, både i antall og prosent, selv om hovedstaden knapt vises på kartet. 

I hele 53 prosent av Oslo-boligene bor det bare én person. Gjennomsnittet for hele landet er 41 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flest i Nord…

Etter Oslo domineres listen av utkantkommuner i Finnmark. Hele seks kommuner på ti på topp-listen ligger i vårt nordligste fylke. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall singelhusstander har økt jevnt de siste tiårene. På landsbasis er andelen boliger med én person doblet fra begynnelsen av 1970-tallet, og nesten tredoblet fra 1960.

 

– Hva er årsakene til den kraftige veksten i singelhusstander?

– Flere faktorer spiller inn her, sier Anders Falnes-Dalheim i SSB til bladet Singel. Han er seniorrådgiver ved Seksjon for befolkningsstatistikk.

Veksten i singelhusstander forklarer han slik:

* Unge flytter hjemmefra tidligere (bedre økonomi)

* De etablerer seg i par senere, og får barn senere

* Vi har flere samlivsoppløsninger

* Vi har fra 2006 hatt en stor arbeidsinnvandring

I de mest sentrale strøkene av landet er det mange yngre blant dem som bor alene. I utkantstrøk er det særlig den høye andelen eldre innbyggere som fører til at mange av husholdningene består av én person.

– Hvorfor er det slik?

– De samme momentene (i listen over) forklarer hvorfor det er mange unge enslige i de store byene, de unge flytter i hovedsak til mer sentrale strøk for å ta utdanning og/eller finne arbeid. Aldersstrukturen i kommunen endres når de unge flytter ut, og blant de som bor alene er det mange enker/enkemenn, sier Falnes-Dalheim.

Generelt viser SSB-tallene at det er flest enslige i de store byene og i utkantene. 

 

… færrest i sør

De fem største byene i Norge vokser fortsatt og byene vokser vesentlig mer enn befolkningen som helhet, viser statistikken. Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i landets fem største byer.

Fenomenet Finnmark - se under kartet

 

 

FENOMENET FINNMARK

Finnmark er i seg selv verdt en studie, her har det vært store endringer de siste tiårene: Fylket hadde desidert flest personer per husstand i 1960, men har nå falt ned mot landsgjennomsnittet (se grafikk).

Kun tre av 19 kommuner i Finnmark har en andel singelhusholdninger som er under landsgjennomsnittet. I tillegg til bykommunen Alta (36,2 prosent), gjelder det Karasjok med 38,4 prosent og Kautokeino med 34,4 prosent.

Kautokeino og Karasjok er henholdsvis landets største og nest største kommune målt i areal. Kautokeino er alene større enn syv av landets fylker. 

Motsatt av resten av landet

Utviklingen i Finnmark har vært stikk i strid med resten av landet: Mens normalen er at bykommuner og de tynnest befolkede utkantene har flest singelhusstander, er det tvert om i Finnmark. Bykommunene Alta, Hammerfest og Sør-Varanger med Kirkenes har ikke flest, men færrest enpersonshusholdninger i Finnmark, sammen med de ekstremt store og tynt befolkede kommunene Karasjok og Kautokeino. 

Den rekordstore andelen singelhusstander i resten av Finnmark sammenfaller i stor grad med tall som viser fraflytting og sentralisering. Folketallet har falt dramatisk i de fleste Finnmark-kommunene de siste 30 årene. Samtidig er folketallet økt i de største byene, og mest i Alta som er fylkets største by med knapt 20.000 innbyggere. 

– Hvorfor skiller Finnmark seg ut fra resten av landet?

– Hva som er årsaken til at Finnmark skiller seg ut, vet jeg ikke. Det er første gang jeg ser at noen påpeker dette, sier seniorrådgiver Anders Falnes-Dalheim i SSB.

– Muligens har det sammenheng med størrelsen på det som regnes som byer/befolkningssentra i Finnmark å gjøre, slik at du ikke vil finne de samme forskjellene hvis du sammenligner med tettsteder av samme størrelse ellers i landet. Prisforskjellene på boliger i pressområdene og omlandskommunene er nok en avgjørende faktor når unge i etableringsfasen i andre deler av landet flytter fra de største byene/pressområdene til omlandskommunene. Forskjeller i aldersstrukturen mellom kommunene i Finnmark og resten av landet kan også være en forklaring, dersom det er slik at mange unge i Finnmark har flyttet fra landsdelen, forklarer Falnes-Dalheim.

 

Annerledes i Akershus

I likhet med Finnmark skiller Akershus seg ut, men i motsatt retning: Akershus fylke har færrest singelhusholdninger i landet, med 35 prosent, og samtlige Akershus-kommuner ligger under landsgjennomsnittet på 40,9 prosent.

Dette har sammenheng med at boligprisene gjør at barnefamilier flytter fra hovedstaden. Tendensen bekreftes av at Akershus har flest barn per husstand, mens Oslo har færrest.

– Hvorfor er Oslo og Akershus så forskjellige når det gjelder husholdninger?

– Forskjeller i boligprisene er én ting. Trolig er det også slik at mange ønsker å bo mindre sentralt når de etablerer familier med barn, med tanke på oppvekstmiljø, og at de har et mindre behov eller har mindre tid til å benytte seg av det kulturtilbudet som finnes i de større byene, sier sier seniorrådgiver Anders Falnes-Dalheim i SSB.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss