Spørretime med Siv Jensen

Spørretime med Siv JensenI 2013 ble Fremskrittspartiet kåret til årets singelparti. Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunaldepartementet rådet oss til å snakke med finansministeren om mulig skattefradrag for aleneboende. Les hva Siv Jensen svarer på Ensliges Landsforbunds spørsmål.

 

 

EL SPØR:

SKATT

I følge nye tall fra SSB i desember 2013 kommer ensliges økonomi enda dårligere ut enn antatt
(artikkel i Aftenposten 16. desember 2013: http://www.aftenposten.no/okonomi/Enslige-har-minst-a-rutte-med-7407576.html#.Usqa1NLuLpW, her ble det presentert nye tall fra SSB basert på en undersøkelse foretatt i 23 europeiske land: http://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/123883?_ts=13f50d54ab8).

Selv om aleneboende yter like mye som andre i skatt, får de mindre tilbake i form av lønn og sosiale velferdsgoder. Vi tror større minstefradrag/ ekstra skattefradrag for dem som lever alene, er den beste måten å kompensere for ensliges merutgifter.  Vil finansdepartementet ta skritt til å innføre en slik endring?

AVGIFTER

Vi ønsker at fastleddet på kommunale avgifter også skal differensieres etter forbruk. Nå er det stipulert for en husholdning på fire. Dette spørsmålet har i mange år blitt kasteball mellom kommunene og staten. Innføring av fastledd som står i forhold til antall beboere, er hensiktsmessig, både miljømessig og økonomisk, men vi trenger en statlig oppfordring til kommunene hvis noe skal bli gjort på en rettferdig måte. Kommunene må lovpålegges å differensiere etter reelt forbruk.

Hva vil regjeringen gjøre i forhold til dette?

BOLIG

Mange enslige har problemer med å få kjøpt egen bolig, spesielt i bynære strøk. Der er arbeidsplasser og det sosiale livet som mange enslige er avhengig av. Kommunal- og moderniseringsdepartementet hevder forenklinger i byggeprosesser vil skape flere boliger på kortere tid, og dermed komme også enslige til gode. Dette er svært lite målrettet overfor ensliges situasjon. I et land der 80% av befolkningen eier sin egen bolig øker stigmaet for dem som ikke kommer seg inn på boligmarkedet.  
Kan Siv Jensen se for seg hvordan man kunne innføre f.eks. flere leie-til-eie-prosjekter, og/eller andre tiltak som kunne gjøre situasjonen lettere for de mange som nå ikke makter å følge boligprisstigningen på like vilkår, med par?

KONKLUSJON

EL mener departementet må gjøre noe med skatten, ellers blir det ingen forandring for aleneboende for framtiden heller! Single kan ikke både betale lik skatt som andre, òg ha merutgifter fordi de betaler for mer enn de forbruker. 

 

SIV JENSEN SVARER:

Skatt

Regjeringen og jeg har forståelse for at det er dyrere å bo alene enn når man kan dele på felleskostnader med andre. Vi er opptatt av å sørge for at også enslige skal kunne ha en sunn økonomi.

Gruppen aleneboere er imidlertid en stor og svært uensartet gruppe, og det er et mindretall av disse som kan sies å være økonomisk vanskeligstilte. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å innføre generelle tiltak rettet mot aleneboende som gruppe. Slike tiltak kan bli svært dyre og lite treffsikre hvis de skal gjelde for alle aleneboende.

I løpet av den relativt korte tiden vi har sittet i regjering, har vi gitt brede skatteletter som vil komme alle til gode, også enslige. Lavere skatt på alminnelig inntekt, redusert formuesskattesats og fjerning av arveavgiften er eksempler på dette. I tillegg bidrar økt årlig sparegrense i BSU-ordningen til at det blir mer lønnsomt å spare til bolig.

I dag er det vanlig med ulike samlivsformer, og det er krevende å avgrense og målrette egne skatteregler til personer som er enslige. Regjeringen vil i framtidige budsjetter forenkle skattereglene og fortsette å gi brede skatteletter som kommer alle til gode.

Kommunale avgifter

Kommunalministeren er rett minister for spørsmål om kommunale avgifter.

Bolig

I den politiske plattformen ble det understreket at regjeringen har som mål at folk flest skal ha mulighet til å eie sin egen bolig. Et godt tilbud av boliger er en forutsetning for å kunne hjelpe dem som sliter på boligmarkedet. Derfor er det å legge til rette for boligbygging en sentral del av regjeringens boligpolitikk. Styrking av BSU-ordningen hjelper unge med å komme inn på boligmarkedet. Et annet boligsosialt tiltakt er såkalte eie-til-leie-ordninger. Stadig flere kommuner bruker ulike modeller for leie-til-eie som en del av sitt boligsosiale arbeid, der de systematisk hjelper sine leietakere til å bli boligeiere. Her er startlån og tilskudd til etablering sentrale virkemidler.

Kommunalministeren er rett minister for andre konkrete spørsmål om regjeringens boligpolitikk.

Generelt

Som sagt, regjeringen er opptatt av at alle skal kunne ha god økonomi i Norge. Gjennom vekstfremmende skattelettelser, reelle prioriteringer overfor offentlige budsjetter og satsing på økt kunnskap og bedre infrastruktur vil regjeringen bidra til økt vekst og bedre velferd. Regjeringen ønsker en sterk økonomi der det lønner seg å spare, investere og arbeide. Dette er også god fordelingspolitikk, og det vil komme også de enslige til gode.

Med hilsen Siv Jensen,

Det Kongelige Finansdepartement. 

 

EL KOMMENTERER:

Fornybare? Siv Jensen er dessverre i selskap med Ap og SVs Lysbakken vedr. å betegne enslige som uensartet gruppe. Det ensartede er at aleneboende bor alene, har én inntekt og gjøres "vanskeligstilte" på grunn av urettmessige merutgifter. Og, kan vi få tilsendt Siv Jensens inntektsoversikt vedr. aleneboende? 
Ellers takker vi selvsagt for spørsmål/svar-intervju!    Red.

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss