Før siste stortingsvalg

Ensliges Landsforbund ga i forkant av stortingsvalget 2013 et innspill til politiske partier generelt når det gjelder: verdigrunnlag, skatte - og avgiftssystemet og boligpolitikken.

Vi etterlyser her politisk vilje til å komme med konkrete innspill for å få gjort noe med urettferdigheten som blir enslige til del på disse feltene

Både ledere i de enkelte politiske partiene og leder av programkomiteen  for samme parti har fått et likelydende brev.

VENSTRE sier at de er opptatt av miljøet. Det vil si at å innføre betaling etter forbruk når det gjelder skatte - og avgiftssystemet vil ha en stor  miljøgevinst.

HØYRE  Erna Solberg har også tatt til orde for at avgifter etter forbruk er god singelpolitikk. 1 - personhusholdninger skal betale mindre i avgifter fordi de forbruker mindre enn flerpersonhusholdninger. Det er god miljøpolitikk og god fordelingspolitikk

SENTERPARTIET jobber for at systemet for ilegging av kommunale avgifter legges om, slik at det baseres på forbruk/volum. I Innbygger initiativet som Ensliges Landsforbund og Oslo Senterkvinner leverte til bystyret i Oslo, ved Fabian Stang vart  det tatt til orde for at det utarbeides en plan med praktiske tiltak som bedrer aleneboendes situasjon på boligmarkedet.

ARBEIDERPARTIET Ensliges Landsforbund ser positivt på at Ap ser på boligpolitikken som så viktig at de har nedsatt en egen arbeidsgruppe med Håkon Haugli som leder. Vi har i lang tid påpekt at eierlinja  er viktig. Å eie sin egen bolig er et viktig velferdsgode.

KRISTELIG FOLKEPARTI  sier i sitt program at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at 1- personhusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig atferd premieres. De sier også at partiet vil sikre at kommunale avgifter beregnes ut fra forbruk. På boligsiden foreslår KrF å lage en egen sats for 1 -person- Husholdninger når det gjelder bostøtte.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI  er også opptatt av miljøet og bør derfor støtte det med differensierte avgifter. De tar også til orde for bekjempelse av sosiale forskjeller og at det skal være mulig for unge mennesker å få seg et sted å bo.

FREMSKRITTSPARTIET fikk de samme innspill om kommunale - og statlige avgifter og om bolig

KYSTPARTIET bad om innspill til sitt program foran stortingsvalg og fikk det samme innspillet som de andre.

Til slutt spurte vi om det var politisk vilje til å gjøre noe med urettferdigheten som har blitt enslige til del i lange tider og ba om konkretisering av virkemidler

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss