Aleneboende taper på boligmarkedet

Aleneboende taper på boligmarkedetEr det riktig at mennesker med gode jobber, oppsparte midler og en normalt god inntekt ikke skal være i stand til å skaffe seg en nøktern første bolig, bare fordi de bor alene? Ensliges landsforbund jobber for å rette opp urettferdighetene i systemet, men tallenes tale er klar.

Andelen av enslige som er selveiere/andelseiere er lavere enn hos befolkningen ellers. I aldersgruppen 16-44 år er 41 prosent av de enslige selveiere/andelseiere, tilsvarende hos par er 64 prosent, hos par med barn er andelen oppe i 80 prosent. Finanstilsynets innsnevring av lånetilsagn for bankene gjør situasjonen enda mer uholdbar for boligkjøpere med én inntekt.

Når det gjelder boligstørrelsen er også enslige akterutseilt, selv om det er naturlig at en som bore alene har mindre behov for plass enn om man bor flere sammen, er det likevel en systematisk forskjell også når dette er tatt hensyn til. Hovedtyngden av enslige i aldersgruppen 16-44 år bor på 1-3 rom (84 prosent). Av middelaldrende og eldre enslige bor hovedtyngden på 2-4 rom (74-77 prosent). Av yngre par bor 77 prosent på 2-4 rom. Av middelaldrende par uten barn bor 71 prosent på 4-6 rom. Par med barn bor hovedsakelig på 5-7 rom (ca 75 prosent).

Startlån

Startlån fra kommunene (via Husbanken) skal hjelpe de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Vanskeligstilte på boligmarkedet kan være aleneforsørgere, funksjonshemmede, enslige forsørgere, flyktninger, unge i etableringsfasen, folk som reetablerer seg etter samlivsbrudd, folk som har solgt boligen sin med tap og mistet egenkapitalen sin, eller folk som kan berge boligen fra å gå på tvangsauksjon gjennom refinansiering med startlån.  Får du ikke boliglån i privatbank, er du per Husbankens definisjon vanskeligstilt på boligmarkedet. Da bankene innskjerpet sin utlånspolitikk under finanskrisen i 2008 og 2009, ble det plutselig mange flere vanskeligstilte på boligmarkedet. Ensliges landforbund er kritiske til denne definisjonen av vanskeligstilte, da den restriktive boligfinansieringen gjør at ensligemed vanlige inntekter kommer i kategorien vanskeligstilt. 

Er det bevisst politikk fra myndighetenes side at Husbankens startlån blir dårlig markedsført? Mange som har behov for startlån vet ikke at tilbudet eksisterer. Bevilgningene av startlån er dessuten forskjellige fra kommune til kommune, noe som fører til forskjellsbehandling.

Bostøtte

Hvorfor er det 70 millioner kroner som står ubrukt i bostøtte hver måned? Regjeringen mente at utvidelsen av bostøtten 1. juli 2009 ville være et viktig bidrag i fattigdoms-bekjempelsen. Kan årsaken være at inntektsgrensen er satt for lavt.

Større forskjeller i framtiden?

Det er grunn til å anta at de som blir klassifisert som eldre enslige i ssbs statistikk har kommet inn på boligmarkedet i en periode hvor inngangsbilletten var lavere, og hvor det også var mer reguleringer av boligmarkedet jmfr ELBO tidligere. Det er ikke utenkelig at den markante forskjellen i eierskap versus leie på boligmarkedet hos gruppen yngre enslige, kommer til å bli mindre utjevnet enn den har blitt tidligere, når denne gruppen blir eldre, da det har blitt svært vanskelig å komme inn på boligmarkedet, spesielt i de større byene, også for enslige med normale gjennomsnittlige inntekter.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss